บริการด้านวิศวกรรม

ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ก๊าซ ให้บริการหลังการขาย ตลอด 24 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์ (24/7) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าสามารถรองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง, มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ทีมงานวิศวกรของเราจะจัดเตรียมแผนการตรวจเช็ค และโปรแกรมซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้มั่นใจทั้งในด้านความปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกฏหมายกำหนด

Provide engineering services and solutions related to gases and chemicals supply systems

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมในหัวข้อ “การปฏิบัติงานกับก๊าซอย่างปลอดภัย” ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ และเคมีภัณฑ์ ภายในหลักสูตรฯ จะประกอบไปด้วยความรู้ และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้อบรม ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหา อาทิ กฏหมายและข้อบังคับ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์, การจัดเก็บอย่างปลอดภัย และการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ